იხ. ივანე ჯავახიშვილის თხზულებანი 12 ტომად, ტომი 12